Công bố thông tin

05 08/2016

Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( đính kèm Phiếu lấy ý kiến)

04 08/2016

DS cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản (chốt ngày 29/07/2016)

01 08/2016

Công bố thông tin liên quan đến ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

15 07/2016

Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cô phần Cấp nước Tân Hòa

14 07/2016

Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05 07/2016

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

27 06/2016

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

03 06/2016

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

12 05/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

09 05/2016

Thông Báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015