Công bố thông tin

29 04/2016

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ ( Bà Hồ Thị Xuân - thành viên Ban kiểm soát)

28 04/2016

Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

19 04/2016

Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiềm Soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

19 04/2016

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

12 04/2016

Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2016

22 03/2016

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

10 03/2016

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

24 02/2016

Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch UPCOM

23 02/2016

Lưu Ký Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

01 12/2015

Công bố thông tin kiên quan đến ký hợp đồng kiểm toán năm 2015