Công bố thông tin

09 09/2022

Danh sách hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - quý I/2022

08 09/2022

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

17 08/2022

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03 06/2022

Giấy đăng ký kinh doanh lần 10

03 06/2022

Ban hành Điều lệ và các Quy chế hoạt động

26 05/2022

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

23 05/2022

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 (đã kiểm toán)

20 04/2022

Bổ nhiệm PGĐ Kỹ thuật và bản cung cấp thông tin Người nội bộ

06 04/2022

Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01 04/2022

Báo cáo thường niên 2021