Công bố thông tin

28 03/2022

Báo cáo tài chính 2021 (đã kiểm toán)

10 03/2022

Danh sách hợp đồng với Sawaco quý IV 2021

09 03/2022

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 2022

28 01/2022

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật năm 2022

28 01/2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 năm 2022

26 01/2022

Thay đổi người nội bộ 2022

12 11/2021

Ghi nhận danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Tổ chức có 4 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa) - quý III/2021

05 10/2021

Thông báo chi trả cổ tức 2020

17 09/2021

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

20 08/2021

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty