Công bố thông tin

15 07/2016

Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cô phần Cấp nước Tân Hòa

14 07/2016

Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05 07/2016

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

27 06/2016

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

03 06/2016

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

12 05/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

09 05/2016

Thông Báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015

29 04/2016

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ ( Bà Hồ Thị Xuân - thành viên Ban kiểm soát)

28 04/2016

Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

19 04/2016

Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiềm Soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa