Báo cáo tài chính

2022

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

2021

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

28/03/2022

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 (đã kiểm toàn)

28/07/2021

2020

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)

25/03/2021

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (đã kiểm toán)

29/07/2020

2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

23/02/2020

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019

12/08/2019

2018

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

20/03/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (đã kiểm toán)

07/08/2018

2017

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán Năm 2017

05/03/2018

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2017

17/10/2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán)

01/08/2017

2016

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016

29/03/2017

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (đã kiểm toán)

01/08/2016

2015

Báo Cáo Tài Chính 2015 Đã Kiểm Toán

11/03/2016

2014

Báo Cáo Tài Chính Năm 2014

24/02/2016