Nghị quyết Hội đồng Quản trị

21 09/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phục lục hợp đồng số 2, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý II/2023

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý I/2023 (bổ sung)

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2519/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023 về thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023

31 08/2023

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2025

21 06/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 1, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023

19 06/2023

Về việc ghi nhận danh sách hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quý I/2023

19 06/2023

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025

15 05/2023

Về việc thống nhất dự thảo Báo cáo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

04 04/2023

Về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

04 04/2023

Về việc nâng lương theo niên hạn Người quản lý Công ty

04 04/2023

Về việc phê duyệt dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp và Quy định chuyển xếp lương của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

04 04/2023

Về việc Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty và quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động năm 2023

04 04/2023

Về tình hình sử dụng lao động năm 2022 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2023

04 04/2023

Về việc Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Công ty và quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động năm 2022

04 04/2023

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020 - 2025

04 04/2023

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

04 04/2023

Về Báo cáo ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

04 04/2023

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023