Công bố thông tin

09 05/2024

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024 giữa Công ty Cô phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

05 04/2024

Về việc bổ sung tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

03 04/2024

Về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

02 04/2024

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quý IV/2023

02 04/2024

Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan

11 03/2024

Về việc ký kết phụ lục hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26 02/2024

Về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

31 01/2024

Về việc ùy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

25 01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

22 01/2024

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV