Công bố thông tin

18 01/2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm cuối năm 2022

18 01/2023

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022

18 01/2023

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

08 11/2022

Danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV quý 3/2022

07 11/2022

Công bố thông tin về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát và bản cung cấp thông tin Người nội bộ

07 11/2022

Công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

26 10/2022

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

28 09/2022

Danh sách hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - quý II/2022

28 09/2022

Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

28 09/2022

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản