Thông báo

18 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 8, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 18/03/2024 đến 5h ngày 19/03/2024.

18 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 18/03/2024 đến 5h ngày 19/03/2024.

13 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 14/03/2024 đến 5h ngày 15/03/2024.

13 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thành, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 14/03/2024 đến 5h ngày 15/03/2024

13 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 14/03/2024 đến 5h ngày 15/03/2024.

13 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 8, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 13/03/2024 đến 5h ngày 14/03/2024.

13 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 13/03/2024 đến 5h ngày 14/03/2024.

11 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Hiệp Tân, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Tân Thành, Hòa Thạnh, Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tây Thạnh, Sơn Kỳ Quận Tân Phú. Từ 22h ngày 16/03/2024 đến 6h ngày 17/03/2024.

11 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, 12, 13, 14, 15 Quận Tân Bình. Từ 22h ngày 16/03/2024 đến 6h ngày 17/03/2024.

11 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 12/03/2024 đến 5h ngày 13/03/2024.

11 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 12/03/2024 đến 5h ngày 13/03/2024.

11 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 11/03/2024 đến 5h ngày 12/03/2024.

11 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 11/03/2024 đến 5h ngày 12/03/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, 12 Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 28/2/2024 đến 5h ngày 29/2/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 28/2/2024 đến 5h ngày 29/2/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 29/2/2024 đến 5h ngày 01/03/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 29/2/2024 đến 5h ngày 01/03/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 15, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 04/03/2024 đến 5h ngày 05/03/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 04/03/2024 đến 5h ngày 05/03/2024.

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 05/03/2024 đến 5h ngày 06/03/2024.