Thông báo

04 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 11, 12, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 04, 05/12/2023.

30 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 04/12/2023 đến 5h00 ngày 05/12/2023.

30 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 05/12/2023 đến 5h00 ngày 06/12/2023.

30 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, 13, 14, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 06/12/2023 đến 5h00 ngày 07/12/2023.

30 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 07/12/2023 đến 5h00 ngày 08/12/2023.

30 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 11/12/2023 đến 5h00 ngày 12/12/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 22h00 ngày 27/11/2023 đến 5h00 ngày 28/11/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 28, 29/11/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 30/11/2023 đến 5h00 ngày 1/12/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 29/11/2023 đến 5h00 ngày 30/11/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 28/11/2023 đến 5h00 ngày 29/11/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 11, 12 Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 27, 28/11/2023.

27 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 14, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 27/11/2023 đến 5h00 ngày 28/11/2023.

23 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 24, 25, 26/11/2023.

21 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 21, 22/11/2023.

20 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Từ 22h00 ngày 20/11/2023 đến 5h00 ngày 21/11/2023.

20 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tây Thạnh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 20, 21, 22, 23, 24, 25/11/2023.

17 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 22h00 ngày 18/11/2023 đến 05h00 ngày 19/11/2023.

17 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 18, 20, 21/11/2023.

17 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 16, 17/11/2023.