Thông báo

14 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú. Từ 22h00 ngày 14/11/2023 đến 05h00 ngày 15/11/2023.

14 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 14, 15, 16/11/2023.

14 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 17, 18/11/2023.

14 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, 12, 13, 14, 15 Quận Tân Bình. Từ 21h ngày 18/11/2023 đến 6h ngày 19/11/2023.

14 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Hiệp Tân, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Tân Thành, Hòa Thạnh, Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. Từ 21h ngày 18/11/2023 đến 6h ngày 19/11/2023.

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1, 2, 6 Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 8/11/2023 đến 05h00 ngày 9/11/2023.

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 9, 10 Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 9/11/2023 đến 05h00 ngày 10/11/2023.

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, 14 Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 11/11/2023 đến 05h00 ngày 12/11/2023.

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 10/11/2023 đến 05h00 ngày 11/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 9/11/2023 đến 05h00 ngày 10/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 14, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 8/11/2023 đến 05h00 ngày 9/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 7/11/2023 đến 05h00 ngày 8/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 6/11/2023 đến 05h00 ngày 7/11/2023.

01 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 2, 4, 5/11/2023.

31 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 5, 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 1, 2/11/2023

31 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 5, 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 6, 7/11/2023

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 2/11/2023 đến 05h00 ngày 3/11/2023.

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 1/11/2023 đến 05h00 ngày 2/11/2023.

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 14, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 31/10/2023 đến 05h00 ngày 1/11/2023.

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 30/10/2023 đến 05h00 ngày 31/10/2023.