Nghị quyết Hội đồng Quản trị

22 01/2024

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2024

20 12/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 3, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023

20 12/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phục lục hợp đồng lần thứ 3, thuộc hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023

20 12/2023

Về việc điều chỉnh cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty

20 12/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV Quý III/2023

20 12/2023

Về việc thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 - 2025

30 10/2023

Về việc ủy quyền ký kết Phụ lục hợp đồng số 5, thuộc hợp đồng số 3052/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022

21 09/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phục lục hợp đồng số 2, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý II/2023

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý I/2023 (bổ sung)

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2519/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023 về thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023

31 08/2023

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2025

21 06/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 1, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023

19 06/2023

Về việc ghi nhận danh sách hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quý I/2023

19 06/2023

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025

15 05/2023

Về việc thống nhất dự thảo Báo cáo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

04 04/2023

Về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

04 04/2023

Về việc nâng lương theo niên hạn Người quản lý Công ty

04 04/2023

Về việc phê duyệt dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp và Quy định chuyển xếp lương của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa