Nghị quyết Hội đồng Quản trị

04 04/2023

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

04 04/2023

Về báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ban kiểm soát

04 04/2023

Về thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quỹ lương thực hiện năm 2022, kế hoạch quỹ lương năm 2023 người quản lý

04 04/2023

Về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023

04 04/2023

Về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) của Công ty

04 04/2023

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2023

04 04/2023

Thông qua dự thảo Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

13 03/2023

Về ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân

09 03/2023

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025

09 03/2023

Bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV Quý I/2021

09 03/2023

Bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV Quý I/2022

09 03/2023

Bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV Quý II/2022

09 03/2023

Bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV Quý III/2022

09 03/2023

Danh sách các hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV Quý IV/2022

09 03/2023

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

30 01/2023

Ủy quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng về phân phối nước sạch năm 2023