Báo cáo tài chính

22 03/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)

27 07/2022

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

28 03/2022

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

28 07/2021

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 (đã kiểm toàn)

25 03/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)

29 07/2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (đã kiểm toán)

23 02/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

12 08/2019

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019

20 03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

07 08/2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (đã kiểm toán)

05 03/2018

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán Năm 2017

17 10/2017

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2017

01 08/2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán)

29 03/2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016

01 08/2016

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (đã kiểm toán)

11 03/2016

Báo Cáo Tài Chính 2015 Đã Kiểm Toán

24 02/2016

Báo Cáo Tài Chính Năm 2014