Đại hội đồng cổ đông

2024

Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

26/04/2024

Tài liệu bổ sung Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

05/04/2024

Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2024

03/04/2024

2023

Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2023

05/04/2023

2022

Kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

2021

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2021

28/04/2021

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

05/04/2021

2020

Kết quả Đại hội cổ đông 2020

18/06/2020

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

05/06/2020

2018

Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Cổ Đông

29/09/2018

Quy Chế Bầu Cử

29/09/2018

Thư Mời Đại Hội Cổ Đông 2018

29/09/2018

Công Bố Thông Tin - Điều Chỉnh Nội Dung Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

12/04/2018

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

09/04/2018

2019

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi trụ sở Công ty; miễn nhiệm và bầu thành viên BKS năm 2019

31/10/2019

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty & miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS

16/10/2019

Kết quả Họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

22/04/2019

Tài liệu - Điều Chỉnh họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

16/04/2019

Tài liệu - Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

09/04/2019

2017

Thư Mời Đại Hội Cổ Đông 2017

29/09/2017

Công bố thông tin kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2017

04/04/2017

Công bố thông tin họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

04/04/2017

2016

Công bố thông tin bất thường

29/09/2016

Công bố thông tin kết quả Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

28/04/2016

Thư Mời Đại Hội Cổ Đông 2016

12/04/2016

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 (chốt ngày 04/04/2016)

08/04/2016

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông (ngày 04/04/2016) tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

04/04/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/03/2016