Quản trị doanh nghiệp

03 06/2022

Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần III)

03 06/2022

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

03 06/2022

Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

03 06/2022

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần I)

03 06/2022

Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần thứ IV)

25 05/2018

Quy Chế Quản Trị Doanh Nghiệp 2018

25 05/2018

Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa ( sửa đổi lần 3)

23 05/2016

Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa ( sửa đổi lần 2)

27 07/2015

Quy Chế Quản Trị Doanh Nghiệp

23 06/2015

Điều lệ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa