Biểu mẫu

03 04/2024

Giấy ủy quyền tham dự Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

05 04/2023

Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

28 09/2022

Biểu mẫu ứng cử thành viên Bản Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Cung cấp thông tin người nội bộ liên quan người ứng cử

28 09/2022

Biểu mẫu ứng cử thành viên Bản Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Sơ yếu lý lịch người ứng cử

28 09/2022

Biểu mẫu ứng cử thành viên Bản Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đơn ứng cử

05 10/2021

Biểu mẫu chi trả cổ tức 2020

03 12/2020

Biểu mẫu chi trả cổ tức 2019

16 10/2019

Mẫu lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty & miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS

03 06/2019

Giấy ủy quyền nhận cổ tức và đề nghị chuyển khoản 2018

09 04/2019

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019