Công bố thông tin

25 01/2017

Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

25 01/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Hữu Năm

24 01/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (24/01/2017)

27 12/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ!

22 12/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

22 11/2016

Công bố thông tin v/v ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng bản thỏa thuận về đơn giá phân phối nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016 với Tổng cty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV

16 11/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

05 08/2016

Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( đính kèm Phiếu lấy ý kiến)

04 08/2016

DS cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản (chốt ngày 29/07/2016)

01 08/2016

Công bố thông tin liên quan đến ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016