Công bố thông tin

19 04/2016

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

12 04/2016

Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2016

22 03/2016

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

10 03/2016

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

24 02/2016

Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch UPCOM

23 02/2016

Lưu Ký Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

01 12/2015

Công bố thông tin kiên quan đến ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

01 09/2015

Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Đăng Ký Chứng Khoán Tập Trung tại VSD

19 06/2015

Điều lệ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

08 06/2015

Thay Đổi Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh