Công bố thông tin

30 10/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 5, thuộc hợp đồng số 3052/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

21 09/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phục lục hợp đồng số 2, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý II/2023

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý I/2023 (bổ sung)

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2519/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023 về thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

24 07/2023

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

05 07/2023

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

21 06/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 1, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023

19 06/2023

Về danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Quý I/2023