Công bố thông tin

02 06/2023

Về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

04 04/2023

Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền Giám đốc ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

13 03/2023

Thông báo về ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp

09 03/2023

Thông báo danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Quý IV/2022

09 03/2023

Thông báo danh sách bổ sung các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Quý I/2021, I/2022, II/2022, III/2022

09 03/2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

15 02/2023

Thông báo kết quả kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

18 01/2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm cuối năm 2022

18 01/2023

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022

18 01/2023

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022